Wpływ stopnia nawodnienia oraz zmienności ciśnienia tętniczego krwi i częstości rytmu serca w czasie hemodializy na śróddializacyjne zmiany stężeń wysokoczułej troponiny T

Autor: Małgorzata Jadwiga Wajdlich, Paulina Podlejska, Dominika Rosół, Marta Wynimko, Monika Kolejwa, Mateusz Sajdok, Marek Maciejewski, Michał Nowicki
Data publikacji: 24 Styczeń 2018

Wstęp. Wysokoczuła troponina T (TnT-hs) jest przydatnym klinicznie wskaźnikiem uszkodzenia komórek mięśnia sercowego. Stężenia TnT-hs u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek są wyższe niż w populacji ogólnej, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonu. Znaczne zmiany stopnia nawodnienia w czasie zabiegu hemodializy mogą niekorzystnie oddziaływać na układ sercowo-naczyniowy i ciśnienie tętnicze, co w efekcie może prowadzić do uszkodzenia kardiomiocytów. Celem pracy była ocena wpływu stanu nawodnienia, zmian częstości rytmu serca (HR) i ciśnienia tętniczego (BP) w trakcie hemodializy (HD) na zmiany stężeń TnT-hs powodowane zabiegiem hemodializy u pacjentów długotrwale hemodializowanych.

Materiał i metody. U 50 pacjentów (35M, 15K, średnia wieku 64 ± 12 lat) z rozpoznaniem schyłkowej niewydolności nerek, długotrwale hemodializowanych, nieinwazyjnie monitorowano BP oraz HR podczas HD. Przed i po HD dokonano oceny stanu nawodnienia pacjenta oraz pobrano próbki krwi w celu oznaczenia stężenia TnT-hs.

Wyniki. Zwiększone stężenie w surowicy TnT-hs stwierdzono u 98% pacjentów przed zabiegiem HD oraz u 100% pacjentów po zabiegu. Mediana TnT-hs wynosiła 82ng/l przed HD i 84 ng/l po zabiegu, co wyniosło odpowiednio 586% oraz 600% wartości górnego zakresu referencyjnego. Stężenie TnT-hs podczas HD wzrastało nieznacznie o 2,4% (p = 0,04). Stężenie TnT-hs przed HD i po zabiegu korelowało ze średnim HR (r = 0,37; p = 0,008) oraz średnim skurczowym BP podczas zabiegu HD (przed HD r = 0,32; p = 0,026 i po HD r = 0,3; p = 0,031). Wykazano dodatnią korelację między przewodnieniem pomiędzy dializami a stężeniem TnT-hs przed HD (r = 0,43, p = 0,02) i po HD (r = 0,5, p = 0,003).

Wnioski. Zabieg hemodializy może zwiększać ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego, w szczególności w przypadku znacznego stopnia przewodnienia.

Arterial Hypertension 2017;21(4):186-194.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/arterial_hypertension

Nadchodzące wydarzeniaPartner serwisu:

Patron medialny: